Terminy Konkursów

           Woj. kujawsko-pomorskie

⇒ Data ropzoczęcia skladania wniosków: 2016-09-30. Rozstrzygnięcie konkursu: 2017-04-01.
        

        10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskiego

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie:

a) TIK,

b) nauk matematyczno-przyrodniczych,

c) języków obcych d)postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  uczniów młodszych,
wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-ksztalcenie-ogolne-i-zawodowe-w-ramach-zit-1012-ksztalcenie-ogolne-w-ramach-zit/⇒ Data ropzoczęcia składania wniosków: 2016-09-19. Rozstrzygnięcie konkursu: 2017-04-01.


    10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.2 Kształcenie ogólne, RPO Kujawsko-pomorskiego

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie:

a) TIK,

b) nauk matematyczno-przyrodniczych,

c) języków obcych d)postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  uczniów młodszych,
wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/102-ksztalcenie-ogolne-i-zawodowe-1022-ksztalcenie-ogolne-1/           Woj. małopolskie

⇒ Data rozpoczęcia składania wniosków: 2016-06-27. Rozstrzygnięcie konkursu: 2017-02-01


10.1 Rozwój kształcenia ogólnego/10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, RPO Małopolskiego

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych;


            Woj. podkarpackie

⇒ Data rozpoczęcia składania wniosków: 2016-09-26. Rozstrzygniecie konkursu: 2017-05-01
3.1 Kształcenie i edukacja / 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, RPO Podlaskiego

   Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:
a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-ksztalcenie-i-edukacja-312-wzmocnienie-atrakcyjnosci-i-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-w-zakresie-ksztalcenia-ogolnego-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych-1/


Woj. świętokrzyskie


⇒ Data rozpoczęcia składania wniosków: 2016-09-30. Rozstrzygniecie konkursu: 2017-06-01

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dedykowany dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze z wyłączeniem szkół wyższych, RPO Świętokrzyskiego

   Wyposażenia lub doposażenia L52 nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół.


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/74-rozwoj-infrastruktury-edukacyjnej-i-szkoleniowej-dedykowany-dla-obszarow-funkcjonalnych-miast-tracacych-funkcje-spoleczno-gospodarcze-z-wylaczeniem-szkol-wyzszych/           ⇒ Data rozpoczęcia składania wniosków: 2016-09-30. Rozstrzygniecie konkursu: 2017-06-01

                   7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, RPO Świętokrzyskiego


                   Wyposażenia lub doposażenia L52 nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,


           ⇒ Data rozpoczęcia składania wniosków: 2016-09-30. Rozstrzygniecie konkursu: 2017-06-01

                 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - dedykowany dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych, RPO Świętokrzyskiego

   Wyposażenia lub doposażenia L52 nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,


                https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/74-rozwoj-infrastruktury-edukacyjnej-i-szkoleniowej/